Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

„Akademia metamorfozy” – program mający na celu kształtowanie prawidłowych postaw poprzez profilaktykę zachowań ryzykownych.

Program Akademia metamorfozy, jako działanie, które zakładało realizację projektu z zakresu survivalu, ukierunkowanego na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży,  wzroście lub nabyciu umiejętności życiowych, samodzielności, jak również zwiększeniu wiedzy młodych mieszkańców Ursynowa  na temat ich potencjału oraz własnych możliwości – okazał się być niezwykle trafionym narzędziem profilaktycznym zarówno w kwestii alternatywy spędzania czasu wolnego jak i zachowań ryzykownych.  Przez możliwość funkcjonowania w grupie, konieczność stałego doskonalenia umiejętności związanych z przetrwaniem w niekorzystnych warunkach przestrzennych młodzi ludzie nabywali wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie pokonywania trudności, dokonywania właściwych wyborów oraz zrozumienia i akceptacji dla społeczności, w której żyją, świata jaki ich otacza, a przede wszystkim ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje.

Realizacja Programu przyczyniła się w sposób bezpośredni do:

1)    nabycia wiedzy przez młodych mieszkańców Ursynowa w zakresie identyfikacji potencjalnych zagrożeń, sztuki dokonywania właściwych wyborów i ponoszenia konsekwencji za własne decyzje, sztuki przetrwania,

2)    wzrostu poczucia własnej wartości,

3)    reintegracji i uspołecznienia młodych ludzi;

4)    nabycia umiejętności i wiedzy w zakresie spędzania czasu wolnego;

5)    wzrostu umiejętności prospołecznych,

6)    zwiększenia zakresu samodzielności i zaradności życiowej młodzieży;

7)    rozwoju pasji i zainteresowań młodych ludzi;

rozwoju  właściwych więzi emocjonalnych w grupie i rodzinie.

Program „Akademia metamorfozy” był finansowany z środków miasta stołecznego Warszawy, dzielnicy Ursynów.

Realizacja programu: 11.06-20.08.2014