Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

bez tytułu„SZKOŁA SAMODZIELNOŚCI” to projekt, który zakłada realizację działań z zakresu survivalu, ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży, wzroście lub nabyciu umiejętności życiowych, samodzielności, jak również zwiększeniu wiedzy mieszkańców Ursynowa na temat ich potencjału oraz własnych możliwości. Jest to próba przekazania młodym ludziom wiedzy w zakresie pokonywania trudności, dokonywania właściwych wyborów oraz zrozumienia i akceptacji dla społeczności w której żyją, świata jaki ich otacza, a przede wszystkim ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje.

Na survival składa się zespół postaw i świadomych zabiegów przygotowujących do przetrwania oraz służących przetrwaniu w przewidywanych trudnych i skrajnie trudnych sytuacjach. Survival jest sztuką dostosowywania samego siebie do warunków zewnętrznych oraz sztuką dostosowywania warunków zewnętrznych do swoich potrzeb. Przydatność swą okazuje zwłaszcza wtedy gdy dotyczy to sytuacji nietypowych, nagłych i groźnych, zwłaszcza wobec braku podstawowych środków do życia oraz narzędzi.

Survival jest dziedziną działalności człowieka skierowaną ma ochronę samego siebie jako jednostki, gatunku, a także – swego habitatu, czyli szeroko rozumianego środowiska społecznego i przyrodniczego. Survival traktowany jako zbiór metod wychowawczych (w tym samorozwojowych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych) może być nazywany „szkołą życia i przetrwania”.

Jako projekt edukacyjny oparty na empirycznym doświadczeniu uczestników, „SZKOŁA SAMODZIELNOŚCI” umieszcza młodego odbiorcę w miejscu, w którym może on, w oderwaniu od dotychczasowego środowiska i tempa swojego życia, zdobywać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnej egzystencji, tj.

 • reakcja w sytuacjach zagrożeń (pożar w lesie, dzikie zwierzęta, przemoc, w tym agresja rówieśnicza);
 • dbałość o sprawność fizyczną
 • sztuka przetrwania w sytuacjach odbiegających nieco od normatywnych warunków miejskich (przeprawy wodne, przeprawy przez bagno, zdobywanie pożywienia w lesie, aspekty związane z ochroną przyrody oraz sposoby lokalizacji w terenie – terenoznawstwo)
 • survival jako działanie oparte na współpracy, kształtowaniu postaw i integracji grupy

Projekt zakłada dwa wyjazdy w tereny leśne (np. Puszcza Kampinowska oraz okolice Biłgoraja) dla 15 osobowej grupy młodzieży z terenu Ursynowa, podczas których oprócz edukacji i informacji na temat zagrożeń i możliwości realizowane będą zajęcia warsztatowe /praktyczne/pokazowe z zakresu survivalu, który wiąże się z poszukiwaniem dróg radzenia sobie z własnymi słabościami, z niepoddawaniem się czemuś, co jest tylko niewygodą, z byciem świadomym siebie, swoich ograniczeń, ale i swoich nadzwyczajnych możliwości.

Zakładane cele:

 • edukacja z zakresie potencjalnych zagrożeń, sztuki dokonywania właściwych wyborów i ponoszenie konsekwencji za własne decyzje, sztuki przetrwania,
 • wzrost samoświadomości  w zakresie własnych wartości,
 • profilaktyka i ograniczenie marginalizacji i wykluczenia społecznego młodych ludzi „ulicy”,
 • wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego jako alternatywna zachowań ryzykownych,
 • wzrost umiejętności prospołecznych,
 • zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej młodzieży,
 • rozwijanie w młodych ludziach pasji i zainteresowań,
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,
 • rozwijanie właściwych więzi emocjonalnych w grupie, co powinno się przełożyć na rozwój lub odbudowę więzi emocjonalnych w rodzinie,
 • promocja alternatywy aktywnego spędzania wolnego czasu

 

Projekt „SZKOŁA SAMODZIELNOŚCI”  finansowany jest przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

Czas realizacji: 01.10.2013 do 20.12.2013