Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

In sapientia fortitudo – W mądrości siła

logo

FUNDACJA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA do sierpnia 2005r. działała jako Fundacja Wspierania Obronności Kraju (FWOK), która została oficjalnie zarejestrowana w styczniu 1998r.

Powstanie Fundacji związane było z odnotowanym w końcu lat dziewięćdziesiątych XX w. wzrostem społecznego zainteresowania problemami bezpieczeństwa oraz związanymi z tym rozwojem pozarządowych inicjatyw ukierunkowanych na włączenie jak największej liczby różnych środowisk do publicznej debaty na temat związane z bezpieczeństwem i obronnością.

Zgodnie ze swoim statutem, FWOK koncentrowała swą aktywność na promocji działań wspierających integrację Polski z NATO. Wśród celów statutowych Fundacji znajdowało się też wspomaganie Związku Strzeleckiego „STRZELEC” – Organizacji Społeczno-Wychowawczej.

FWOK działa poprzez organizowanie konferencji, seminariów i innych form działań edukacyjnych, fundowanie stypendiów i nagród oraz współpracę z innymi organizacjami, których działalność odpowiada statutowym celom FWOK.

Od sierpnia 2005 r. Fundacja działa pod nową nazwą FUNDACJA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Zmiana nazwy podyktowana była poszerzeniem zakresu działalności fundacji o nowe obszary bezpieczeństwa wykraczające poza tradycyjne pojmowaną obronność. Cele statutowe działań fundacji obejmują: wspieranie działalności Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej oraz działalności zmierzającej do integracji z NATO, integracji z krajami Unii Europejskiej, wspieranie inicjatyw krajowych i zagranicznych działających na rzecz bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa militarnego, publicznego, socjalnego, ekonomicznego, ekologicznego, zdrowotnego, profilaktyki zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom,, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, integracji osób niepełnosprawnych, etc.

Największe przedsięwzięcia Fundacji to:

Miedzynarodowa konferencja „Polska w NATO – nowoczesne siły powietrzne”, zorganizowana przez Fundacje Wspierania Obronności Kraju (FWOK), Środkowo Europejskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych i Akademię Sił powietrznych w Dęblinie w sierpniu 1998r.

Międzynarodowe warsztaty „Zagrożenia terrorystycznych w dużych ośrodkach miejskich na przykładzie warszawskiego metra”, organizowanie przez Szkołę Główną Pożarniczej i Fundacje Wspierania Obronności Kraju (FWOK), w marcu 1999r.

Roczne Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa i Integracji Euroatlantyckiej zorganizowane przez Fundacje Wspierania Obronności Kraju (FWOK) i Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku, w latach 1998-2000.

Warsztaty-uczestnictwo pt ”Rola kobiet w tworzeniu lokalnych partnerstw na rzecz bezpieczeństwa” pod patronatem V-ce Prezesa Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej (grudzień 2004)

Powołanie z inicjatywy m.in.: członków Fundacji Edukacji Dla Bezpieczeństwa – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Warszawa-Ursynów (2004r)

Przygotowanie dla Departamentu Wychowania i Promocji Ministerstwa Obrony Narodowej programu warsztatów dla Organizacji Społeczno- Wychowawczych o profilu paramilitarnym. (lipiec 2007)

Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej dla pracowników organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli.( lata 2008-2010)

Wspieranie działalności Ursynowskiego „Strzelca” (Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej) (lata 1998-2011)

Realizacja zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia pn: „Bezpietrzna Przestrzeń Kontra Używki” dla Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy (2011r)

Realizacja zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia pn ” Nie trać czasu traf w dziesiątkę” dla Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy (2011r)

Realizacja programu pt: „Kompleksowe zagospodarowanie czasu wolnego, w tym organizacja letniego, wyjazdowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży „STREFA ALFA” (2012-2014).

Realizacja programu „STREFA PARTYWORKINGU” współrealizowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (2013)

Realizacja zadania „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”  (2013)

Realizacja programu „SZKOŁA SAMODZIELNOŚCI” – program mający na celu kształtowanie prawidłowych postaw poprzez realizację warsztatów z zakresu nabywania i rozwijania umiejętności prospołecznych.” realizowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (2013)

Realizacja zadania publicznego pn  „Dziennikarstwo dla nieletnich” realizowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (2014)

Realizacja programu „Akademia metamorfozy”- program mający na celu kształtowanie prawidłowych postaw poprzez profilaktykę zachowań ryzykownych” realizowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  (2014)

Realizacja programu „Strefa Alfa” – ”Wspieranie programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk” realizowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  (2015)

Zarząd fundacji:

Prezes –  Marek Kulesza