Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

In sapientia fortitudo – W mądrości siła

logo

FUNDACJA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (FEDB) do sierpnia 2005r. działała jako Fundacja Wspierania Obronności Kraju (FWOK), która została oficjalnie zarejestrowana w styczniu 1998r.

Powstanie Fundacji związane było z odnotowanym w końcu lat dziewięćdziesiątych XX w. wzrostem społecznego zainteresowania problemami bezpieczeństwa oraz związanymi z tym rozwojem pozarządowymi inicjatywami ukierunkowanymi na włączenie jak największej liczby różnych środowisk do publicznej debaty na tematy związane z bezpieczeństwem i obronnością.

Zgodnie ze swoim statutem, FWOK koncentrowała swą aktywność na promocji działań wspierających integrację Polski z NATO. Wśród celów statutowych Fundacji znajdowało się wspieranie organizacji proobronnych kultywujących chlubne tradycje oręża polskiego.

FWOK – obecnie FEDB działa poprzez organizowanie rożnych form działań edukacyjnych, konferencji, seminariów, fundowanie stypendiów i nagród oraz współpracę z innymi organizacjami, których działalność odpowiada statutowym celom Fundacji Edukacji Dla Bezpieczeństwa.

Od sierpnia 2005 r. Fundacja działa pod nową nazwą FUNDACJA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (FEDB). Zmiana nazwy podyktowana była poszerzeniem zakresu działalności fundacji o nowe obszary bezpieczeństwa wykraczające poza tradycyjnie pojmowaną obronność. Cele statutowe fundacji obejmują m.in.: działania zmierzające do zwiększania świadomości i zaangażowania obywateli RP w dbałość o bezpieczeństwo, kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich służących do poprawy bezpieczeństwa własnego i całego społeczeństwa oraz kultywowanie pamięci o 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej, gen. Stanisławie Sosabowskim, Cornelli Wilhelminie Baltussen. Fundacja w swojej działalności zmierza do integracji z NATO, integracji z krajami Unii Europejskiej, wspiera inicjatywy krajowe i zagraniczne działające na rzecz bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa militarnego, publicznego, socjalnego, ekonomicznego, ekologicznego, zdrowotnego, profilaktyki zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, integracji osób niepełnosprawnych, etc.

Największe przedsięwzięcia Fundacji to:

- Powołanie dziecięcego zespołu muzycznego „Cornelia” upamiętniającego swoją twórczością Cornelię Wilhelminę Baltussen, gen. Stanisława Sosabowskiego, żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, Cichociemnych Spadochroniarzy AK oraz historię Polski (2018r)

- Zajęcia i warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach upamiętniające 1 Samodzielną Brygadę Spadochronową, Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej oraz Cornelię Wilhelminę Baltussen (od 2017r)

- Realizacja projektu „FLECIKI POLSKIE I TARABANY – Gramy dla Cichociemnych i żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej”; Organizacja muzycznych zajęć edukacyjnych dla dzieci w szkole podstawowej nr 246 w Warszawie (od 2014r)

- Realizacja programu „STREFA ALFA” – Wspieranie programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk realizowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  (2012-2015r)

- Współorganizacja XVII Ogólnopolskiego Kongresu Systemu – Edukacja przez ruch „CICHOCIEMNI I INNE PIĘKNE HISTORIE DLA NAJMŁODSZYCH” (17 maja 2014 roku)

- Współorganizacja corocznego „Biegu Cichociemnych” w Sochaczewie – dedykowanego pamięci Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej (od 2014r)

- Realizacja programu „AKADEMIA METAMORFOZY” – program mający na celu kształtowanie prawidłowych postaw poprzez profilaktykę zachowań ryzykownych realizowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  (2014r)

- Realizacja zadania publicznego pn  „DZIENNIKARSTWO DLA NIELETNICH” realizowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (2014r)

- Współorganizacja pikniku edukacyjnego „PIKNIK CICHOCIEMNYCH” na warszawskim Ursynowie związanego z upamiętnieniem pamięci CICHOCIEMNYCH  (od 2013r)

- Realizacja programu „SZKOŁA SAMODZIELNOŚCI” – program mający na celu kształtowanie prawidłowych postaw poprzez realizację warsztatów z zakresu nabywania i rozwijania umiejętności prospołecznych realizowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (2013r)

- Realizacja zadania „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”  (2013r)

- Realizacja programu „STREFA PARTYWORKINGU” współrealizowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (2013r)

- Realizacja programu pt: „Kompleksowe zagospodarowanie czasu wolnego, w tym organizacja letniego, wyjazdowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży STREFA ALFA” (2012-2014r).

- Realizacja zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia pn „NIE TRAĆ CZASU TRAF W DZIESIĄTKĘ” dla Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy (2011r)

- Realizacja zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia pn: „BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ KONTRA UŻYWKI” dla Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy (2011r)

- Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej dla pracowników organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli (lata 2008-2010r)

- Przygotowanie dla Departamentu Wychowania i Promocji Ministerstwa Obrony Narodowej programu warsztatów dla Organizacji Społeczno-Wychowawczych o profilu paramilitarnym (lipiec 2007r)- Powołanie z inicjatywy m.in.: członków Fundacji Edukacji Dla Bezpieczeństwa – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Warszawa-Ursynów (2004r)

- Warsztaty-uczestnictwo pt „Rola kobiet w tworzeniu lokalnych partnerstw na rzecz bezpieczeństwa” pod patronatem V-ce Prezesa Rady Ministrów (grudzień 2004r)

- Międzynarodowe warsztaty „Zagrożenia terrorystycznych w dużych ośrodkach miejskich na przykładzie warszawskiego metra”, organizowanie przez Szkołę Główną Pożarniczej i Fundacje Wspierania Obronności Kraju (FWOK-FEDB), w marcu 1999r.

- Wspieranie działalności Ursynowskiego „Strzelca” (Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej) (lata 1998-2011r)

- Roczne Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa i Integracji Euroatlantyckiej zorganizowane przez Fundacje Wspierania Obronności Kraju (FWOK-FEDB) i Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku, w latach 1998-2000r.

- Międzynarodowa konferencja „Polska w NATO – nowoczesne siły powietrzne”, zorganizowana przez Fundacje Wspierania Obronności Kraju (FWOK-FEDB), Środkowo Europejskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych i Akademię Sił powietrznych w Dęblinie w sierpniu 1998r

Zarząd fundacji:
Prezes – Marek Kulesza