Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

OPIS OGÓLNY ZADANIA PUBLICZNEGO
„STREFA ALFA 2014”

W okresie od 01.02.2014r. do 31.12.2014 Fundacja Edukacji Dla Bezpieczeństwa realizowała  program ograniczenia występowania ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży z terenu Ursynowa, poprzez realizację kompleksowych programów zagospodarowania czasu wolnego oraz prowadzenie działań metodą streetworkingu i partyworkingu pt. „Strefa Alfa”. Program ten był  dofinansowany ze środków publicznych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy a zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz obóz letni nieodpłatne.

Program pt.: „Strefa Alfa” adresowano do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 17 lat zamieszkałej na terenie Dzielnicy Ursynów, zagrożonej wszelkiego typu uzależnieniami, wykluczeniem społecznym, ubóstwem etc.
Na zajęcia specjalistyczne przyjmowane były dzieci kierowane przede wszystkim przez pedagogów ulicy, pedagoga szkolnego, pracowników opieki społecznej oraz pracowników innych instytucji i organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą działających na terenie dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

 

W ramach programu w 2014 roku realizowane były następujące zajęcia i warsztaty specjalistyczne:

 • Grupa I – taniec  ( 9-12 lat)
 • Grupa II - taniec (13-17 lat)
 • Grupa III  - taniec – zaawansowana (13-17 lat)
 • Grupa IV – cheerleaderki (12-17 lat)
 • Grupa V- gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami baletu i tańca (7-9 lat)
 • Grupa VI - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami baletu i tańca (9-11 lat)
 • Grupa VII - warsztaty umiejętności życiowych (10-17 lat) 
 • Grupa VIII - warsztaty umiejętności życiowych (10-17 lat)
 • Grupa IX – grupa teatralna – zajęcia z dramy
 • Grupa X – zajęcia ratownicze z elementami prezentującymi pracę wybranych służb publicznyc (12- 17 lat)
 • Grupa XI- gry planszowe i szachy (7-17 lat)
 • Grupa XII – piłkarzyki stołowe i rzutki (10-17 lat)
 • Grupa XIII – nauka gry na gitarze

Zajęcia specjalistyczne/warsztaty odbywały się  w KLUBIE „PARYS” mieszczącym się w Warszawie (Ursynów) przy ul. Kazury 2c, oraz dodatkowo w przypadku występów, pokazów, zajęć, specjalistycznych, zajęcia mogły odbywać się na terenie innych placówek oświatowych, kulturalnych, obiektach Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego itp.

 

 

 
 STREETWORKING I PARTYWORKING
Streetworking to nowatorska forma pracy socjalnej. Streetworking – pedagogika ulicy zapewnia skuteczny bezpośredni kontakt z osobą znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej.   W swojej pracy, ze względu na jej indywidualizację, streetworker często staje się osobą inicjującą proces budowania zaufania osoby potrzebującej pomocy z instytucjami ją oferującymi. Jednym z podstawowych zadań streetworkera jest rozbudzenie i uświadomienie dzieciom i młodzieży ich potrzeb oraz zainicjowanie zmian z perspektywy „tu i teraz” na myślenie przyszłościowe. Systematyczne działania pedagoga ulicznego w środowisku dzieci ulicy ma na celu profilaktykę i ograniczenie marginalizacji. Charakteryzuje się koniecznością wejścia w przestrzeń życia dziecka i dostosowanie się do warunków panujących na ulicy.

Przez realizację tego działania dążymy do:

•           wypracowania optymalnego, dostosowanego do różnorodnych warunków modelu pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym –  na ulicy, podwórku, boisku, w parku i w innych miejscach spotkań młodzieży,

•           zmniejszenia zagrożeń patologią i niedostosowaniem społecznym poprzez stworzenie możliwości udzielania ochrony i różnorodnej pomocy dzieciom i młodzieży pozostającym bez opieki, spędzającym wiele czasu poza domem, w niekontrolowanych obszarach dziecięcej aktywności

•           ożywienia ruchu społecznego i działalności na rzecz „dzieci ulicy” przez włączanie do pracy wolontariuszy, a także pozyskanie do realizacji zadań przedstawicieli służb miejskich, Policji, pedagogów szkolnych i innych  organizacji pozarządowych.

Praca streetworkera polegać będzie na:

 • doradzaniu i pomocy w rozwiązywaniu problemów młodych ludzi,
 • wzbudzaniu motywacji do korzystania z pomocy osób i instytucji,
 • pomocy w nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi osobami i instytucjami,
 • stymulowaniu pożądanych zachowań u dzieci i młodzieży,
 • rozbudzaniu pożytecznych zainteresowań i wskazywaniu możliwości realizacji zamierzeń oraz wspieraniu w sytuacjach kryzysowych;
 • zachęcaniu dzieci i młodzieży do aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

          Partyworking jako forma pomocy społecznej wywodząca się ze streetworkingu, polega na docieraniu bezpośrednio do klienta. Działanie zakłada pracę partyworkerów  bezpośrednio z klientem, na jego terenie, w jego miejscu przebywania i na jego zasadach – słowem partyworkerzy pojawiając się na dyskotekach, w pubach, klubach i wszędzie tam, gdzie młodzi ludzie lubią się dobrze zabawić podejmują rozmowy (często interwencje) by edukować i informować o możliwych konsekwencjach ryzykownych zachowań a także profilaktyki uzależnień oraz bazy instytucji pomocowych.