Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

STATUT FUNDACJI EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

I. Postanowienia ogólne
 
§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Fundatorów: Józefa Kijka, Huberta Królikowskiego, Marka Kuleszę, Krystiana Piątkowskiego, Irenę Tomaszewską na podstawie oświadczenia złożonego w formie aktu notarialnego w dniu 9 grudnia 1997 r. przed asesorem notarialnym Ewą Mroczek, zastępcą notariusza Leszka Zabielskiego mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Tamka 37, repertorium A nr 15505/97.

§ 2

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3

 1. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, być założycielem spółek, nabywać udziały i akcje oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Warszawa

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Obrony Narodowej.

II. Cele Fundacji i zakres jej działalności
 
§ 6

Celem Fundacji jest wspieranie działań zmierzających do zwiększania świadomości i zaangażowania obywateli w dbałość o bezpieczeństwo, kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich by dążyć do poprawy bezpieczeństwa własnego i całego społeczeństwa, jako istotnego elementu systemu obronnego państwa, kultywowanie pamięci o Pierwszej Brygadzie Spadochronowej, Generale Stanisławie Sosabowskim, Cornelii Wilhelminie Baltussen, wspieranie działalności zmierzającej do integracji z NATO, integracji z krajami Unii Europejskiej, podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć krajowych i zagranicznych związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego działających na rzecz bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa militarnego, publicznego, socjalnego, ekonomicznego, ekologicznego, zdrowotnego, profilaktyki zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, integracji osób niepełnosprawnych, etc.

§ 7

Dla realizacji zamierzeń Fundacja może:

1. Organizować kursy, szkolenia i obozy;
1 a) Organizować kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży jako formę aktywnego wypoczynku;
1 b) Organizować treningi, zajęcia o charakterze rekreacyjnym, sportowym oraz zawody o charakterze rekreacyjnym i sportowym;
1 c) Organizować różnego rodzaju formy wypoczynku i edukacji dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, niedostosowanych społecznie, osób uzależnionych, chorych i niepełnosprawnych oraz innych osób potrzebujących pomocy i wsparcia;
1 d) Realizować programy promujące zdrowy styl życia, wynikające z aktywności ruchowej;
1 e) Realizować programy promujące racjonalny sposób odżywiania się i kształtujące właściwe nawyki żywieniowe;
1 f) Realizować programy propagujące zdrowy styl życia, wolny od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych;
1 g) Realizować i wspierać programy promujące zdrowie psychiczne, ze wskazaniem różnych form radzenia sobie ze stresem w sytuacjach
trudnych;
1 h) Tworzyć i wdrażać nowatorskie programy i formy z zakresu zagospodarowania wolnego czasu;
1 i) Prowadzić działalność na rzecz profilaktyki uzależnień, pomocy osobom uzależnionym i przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
1 j) Prowadzić działalność edukacyjno-profilaktyczną w środowiskach zagrożonych patologiami społecznymi
1 k) Zapobiegać marginalizacji i izolacji osób starszych poprzez organizowanie i rozwijanie różnych form aktywizacji, form wsparcia oraz wspieranie działań o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym
1 l) Pomagać ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;
1 ł) Opracowywać i upowszechniać programy społeczno-pedagogiczne;
2. Organizować seminaria, szkolenia, kursy, kursy dla instruktorów, wykłady, sympozja, warsztaty i konferencje z zakresu rekreacji ruchowej, sportu, edukacji obronnej i edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji zdrowia, edukacji ekologicznej, edukacji ekonomicznej, integracji osób niepełnosprawnych, wykluczenia społecznego, patologii społecznych i uzależnień, ratownictwa medycznego, wodnego i specjalistycznego;
3. Fundować nagrody i stypendia;
4. Utrzymywać kontakty z innymi instytucjami i organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami fundacji;
5. Prowadzić działalność popularyzującą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, kultury fizycznej, edukacji zdrowotnej i problemów niepełnosprawnych oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałaniu patologiom społecznym i uzależnieniu oraz edukacji historycznej, kształtowania postaw patriotycznych i wpływania na rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, obronnej i kulturowej, a także promowania dziedzictwa narodu polskiego, historii Pierwszej Brygady Spadochronowej oraz Cornelii Wilhelminy Baltussen;
6. Prowadzić działalność badawczą, informacyjną i edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa, kultury fizycznej, edukacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej niepełnosprawnych, problemach osób wykluczonych społecznie oraz profilaktyki osób uzależnionych oraz edukacji historycznej, kształtowania postaw patriotycznych i wpływania na rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, obronnej i kulturowej, a także promowania dziedzictwa narodu polskiego, historii Pierwszej Brygady Spadochronowej oraz Cornelii Wilhelminy Baltussen;
7. Prowadzić działalność wydawniczą w zakresie obronności kraju, promowania dziedzictwa narodu polskiego i historii, bezpieczeństwa ekonomicznego, ekologicznego, kultury fizycznej, edukacji zdrowotnej i integracji niepełnosprawnych, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym i uzależnieniu;
7 a) Wydawać biuletyny i inne materiały informacyjno-szkoleniowe, kształcić pracowników i wolontariuszy oraz wspierać i promować różne formy wolontariatu;
8. Współpracować z ministerstwami i innymi instytucjami resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych, administracji, zdrowia, edukacji, sportu, kultury, gospodarki, infrastruktury i innymi.
9. Pozyskiwać środki i dobra na prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, pomocowej i innej określonej statutem przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym, pozyskiwać sponsorów, występować o dotacje i subwencje;
10. Utworzyć Izbę Pamięci Cornelii Wilhelminy Baltussen oraz Pierwszej Brygady Spadochronowej;

 
III. Majątek Fundacji
 
§ 8

Majątkiem początkowym Fundacji jest kwota 2000 (dwa tysiące złotych) w całości przekazana przez Fundatorów.

§ 9
 

 1. Środki na prowadzenie działalności statutowej Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, wpłat, spadków, zapisów;
  2. subwencji, dotacji i grantów;
  3. (wykreślono)
  4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych.
 2. Działalność statutowa Fundacji będzie w całości finansowana z jej środków, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

IV. Organy Fundacji
 
§ 10

1. Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów;
b) Zarząd;
c) Przy Fundacji i jej organach mogą być powoływane wyspecjalizowane zespoły doradcze i komisje. Ciała te i ich członkowie powoływani będą uchwałą Zgromadzenia Fundatorów;
d) Fundacja może, w trybie określonym odrębnymi przepisami powoływać szkoły, instytuty, centra edukacji i badawcze.

Zgromadzenie Fundatorów

§ 11

1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów – założycieli Fundacji. W imieniu Fundatorów mogą działać ich przedstawiciele.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

 • zmiana celów i statutu Fundacji,
 • likwidacja Fundacji lub połączenie Fundacji z inną Fundacją,
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków i ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 • zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz Długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd,
 • ustalanie regulaminu działania Zgromadzenia Fundatorów oraz regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
 • zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych,
 • wyrażanie zgody na przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji,
 • wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd.

3. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały większością głosów.
4. Zgromadzenie Fundatorów może rozszerzyć swój skład o inne osoby zasłużone dla obronności kraju lub fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 12

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 13

Zarząd składa się z jednej do trzech osób.

§ 14

 1. Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.
 2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.

§ 15
Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • opracowywanie budżetu i kierunków działalności Fundacji,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
 • powoływanie oddziałów i przedstawicielstw Fundacji,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 • opracowywanie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji.

§ 16

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Przy Zarządzie wieloosobowym dla dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały. Czynności nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu mogą być dokonywane indywidualnie przez każdego z członków Zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu, o ile przed podjęciem takiej czynności żaden z pozostałych członków Zarządu nie sprzeciwi się jej przeprowadzeniu.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do ważności uchwał Zarządu konieczna jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu lub głosujących pisemnie.

§ 17

 1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest działający samodzielnie Prezes Zarządu – a w przypadku zarządu wieloosobowego, każdy z Członków Zarządu jednoosobowo.
 2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji zawiera Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera osoba wskazana przez Zgromadzenie Fundatorów. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji przeznaczonych na realizację jej celu.
 2. Likwidatorem Fundacji będzie Zarząd lub osoby powołane przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 19

Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 20

 1. Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorów – założycieli Fundacji
  w dniu 9 grudnia 1997 r. w Warszawie.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejonowy.