Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

Krótka charakterystyka zadaniaWP_001157

      „STREFA PARTYWORKINGU” jest programem z zakresu pedagogiki ulicy czyli nowoczesnej formy pracy socjalnej rozumianym jako działania o charakterze profilaktycznym, niestacjonarnym, czyli pracy poza instytucjami oferującymi pomoc, w środowisku przebywania klienta. Partyworking jako forma pomocy społecznej wywodząca się ze streetworkingu, polega na docieraniu bezpośrednio do klienta.
„STREFA PARTYWORKINGU” to program, który zakłada pracę zatrudnionych do jego realizacji partyworkerów i wolontariuszy bezpośrednio z klientem, na jego terenie, w jego miejscu przebywania i na jego zasadach – słowem partyworkerzy pojawiając się na dyskotekach, w pubach, klubach i wszędzie tam, gdzie młodzi ludzie lubią się dobrze zabawić podejmują rozmowy (często interwencje) by edukować i informować o możliwych konsekwencjach ryzykownych zachowań, bezpiecznej zabawy, HIV/AIDS (w tym o drogach zakażenia, punktach testowania w kierunku HIV oraz ogólnie o STI – chorobach przenoszonych drogą płciową), tzw. „pigułkach gwałtu”, a także profilaktyki uzależnień oraz bazy instytucji pomocowych.
Program zakłada przeszkolenie wszystkich jego realizatorów (w tym wolontariuszy) z zakresu udzielania pierwszej pomocy jak również zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia z zakresu partyworkingu poprzedzającego wyjście realizatorów zadania w teren.

Partyworking jest niezwykle istotnym i efektywnym narzędziem pracy socjalnej, który przez swoją specyfikę pracy bezpośrednio w miejscu przebywania klienta, stanowi możliwość dotarcia do jak największej grupy osób podejmujących zachowania ryzykowne. Realizowane w roku 2011 przez Urząd Dzielnicy Ursynów badania jakościowe dot. spożycia alkoholu przez osoby niepełnoletnie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wskazały na wysoki odsetek osób podejmujących zachowania ryzykowne jak również bardzo powszechną dostępność substancji psychoaktywnych na terenie Ursynowa. Ww. badania wskazały też na częstość podejmowania niebezpiecznych dla młodych ludzi decyzji podczas tzw. „imprezowania”.
Młodzież aby zapomnieć o problemach i wszelkich niedogodnościach jakie niesie życie, ale też często w celu rozrywki, oderwania się od szarości dnia codziennego czy też z prostej ciekawości – sięga po substancje psychoaktywne, które w ich ocenie mają gwarantować dobrą zabawę. W następstwie zabawy pod wpływem alkoholu czy też narkotyków nie rzadko dokonuje niewłaściwych wyborów i staje się ofiarą gwałtu, ale też w przypadkach zbliżeń, na które w tym stanie wyraża zgodę – ryzykuję zakażenie STI, w tym HIV.
Niska, w ocenie streetworkerów, którzy obecnie pracują (w ramach programów już realizowanych przez Fundację) jest wiedza młodzieży o skutkach używania substancji psychoaktywnych oraz o konsekwencjach ryzykownych zachowań seksualnych jak również kwestii związanych z bezpieczeństwem zabawy w klubach, pubach i dyskotekach w aspekcie tzw. „pigułki gwałtu” niosącej ryzyko nieświadomego przyjęcia narkotyku, który mógł zostać wrzucony do napoju podczas chwili nieuwagi. Ważnym jest aby przekazywać, edukować i informować młodzież o możliwościach niwelujących, ograniczających skutki nieprzemyślanych działań ale przede wszystkim aby uczyć jak uczynić zabawę bezpieczniejszą i zapobiegać działaniom i stanom niosącym zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Adresatami zadania jest młodzież i osoby dorosłe uczęszczające do ursynowskich klubów, pubów i dyskotek.
Docelowo chcemy objąć pomocą i wsparciem grupę ponad 500 osób – ursynowian – korzystających z oferty naszych lokalnych klubów, pubów i dyskotek.

Zakładane cele realizacji zadania oraz sposób ich realizacji

 • Dostarczenie informacji na temat zdrowia seksualnego i chorób przenoszonych drogą płciową – przez działania partyworkerskie w zakresie informacji i edukacji;
 • dostarczenie informacji na temat możliwości testowania jak również lokalizacji punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie m.st. Warszawy – przez informowanie o punktach w ramach przekazu realizatorów działania;
 • wspieranie pozytywnej samooceny – przez analizę jednostkową odbiorcy i próbę wyeksponowania jego zalet i wartości;
 • wsparcie w doraźnych sytuacjach kryzysowych – działania partyworkerskie w ramach udzielania pierwszej pomocy oraz współpracę ze służbami pomocowymi i porządkowymi;
 • informacja na temat możliwości i oferty instytucji pomocowych świadczących swoje usługi na terenie m.st. Warszawy – przez działania informacyjno – edukacyjne;
 • wzbudzanie zaufania i motywacji do skorzystania z pomocy – przez nieformalny kontakt empatyczny, nieoceniający, autentyczny, elastyczny, odpowiedzialny, dyspozycyjny, kreatywny.
 • rozbudzenie i uświadomienie potrzeb – j.w.;
 • zmiana percepcji z teraźniejszości na przyszłość – przez analizę jednostki i wsparcie motywacji do zmiany postępowania;
 • stymulowanie społecznie pożądanych zachowań – j.w.;
 • dostarczenie informacji na temat bezpieczeństwa podczas zabawy – przez działalność informacyjno – edukacyjną.

 

Opis poszczególnych działań:

      „STREFA PARTYWORKINGU” jest programem, który obok działań w terenie zakłada również funkcje edukacyjno – szkoleniowe polegające na dostarczeniu jak największej liczbie osób zainteresowanych pracą partyworkera czy też streetworkera niezbędnej wiedzy i narzędzi do wykonywania działań w terenie. Naszym celem jest aby, do tej pory wciąż za niska liczba profesjonalnych pedagogów ulicy – wzrastała, tak aby byli oni w stanie zapewniać odpowiednie wsparcie stale rosnącej liczbie młodych ludzi podejmujących zachowania ryzykowne i nieświadomych skutków i zagrożeń płynących z dokonanych wyborów. Dlatego też Fundacja planuje zorganizować szkolenie, w ramach którego jego uczestnicy zostaną wyposażeni w profesjonalną wiedzę z zakresu pracy partyworkerów / streetworkerów (i uzyskają potwierdzające ten fakt odpowiednie zaświadczenie) jak również przejdą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

URSYNOW_2009

 

Miejsce planowanych działań:                    

Rejon Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Ul. Kazury 2c – spotkania zespołu

 

Planowane działania:

1. Rekrutacja wolontariuszy pragnących realizować się w pracy pedagoga ulicy.
2. Wybór lokali na mapie Ursynowa, pod kątem intensywności problemu – w ramach dotychczasowej pracy streetworkerów Fundacji stworzono mapę takich punktów.
3. Organizacja i przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia z zakresu udzielania     pierwszej pomocy i partyworkingu / streetworkingu, w tym:

 • pierwsza pomoc – 6 h;
 • ryzykowne zachowania seksualne – 4 h;
 • tematyka uzależnień – 4 h;
 • profilaktyka HIV/AIDS – 4 h;
 • warsztaty umiejętności partyworkerskich / streetworkerskich – 32 h.

Szkolenie może być wzbogacane o dodatkowe treści w zależności od potrzeb
i oczekiwań uczestników.
4. Działania w terenie – wyjścia dwuosobowych zespołów partyworkerskich do
miejsc przebywania młodzieży (tj. kluby, puby i dyskoteki), związane z tym
interwencje w kryzysie oraz dystrybucja prezerwatyw i lubrykantów jako
profilaktyka zakażeń STI (partyworkerzy w miejscach, które będą odwiedzać
dostarczać będą specjalne podkładki pod napoje zawierające przekazy i treści
profilaktyczne – działanie w porozumieniu i za zgodą właścicieli lokali).
5. Spotkania Zespołu z Koordynatorem zadania – wymiana praktyk, doświadczeń
i spostrzeżeń w celu budowania standardu pracy.
Działania szkoleniowe będą realizowane przez doświadczonych
partyworkerów / streetworkerów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym, osoby pracujące w obszarze problematyki jak również
ratowników medycznych. Działania docelowepolegające na wyjściach w teren
poprzedzone będą konsultacją z koordynatorem programu oraz wyposażeniem
partyworkera w niezbędne atrybuty pracy (apteczka, ulotki, prezerwatywy
i lubrykanty).
Spotkania Koordynatora z Zespołem będą miały charakter oceny działań,
efektywności ale przede wszystkim wzbogacenia warsztatu pracy o doświadczenia
poszczególnych grup.

Zakładane rezultaty realizacji zadania

1. Wyposażenie odbiorców działań w wiedzę z zakresu:

 • zdrowia seksualnego i chorób przenoszonych drogą płciową;
 • możliwości testowania jak również lokalizacji punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie m.st. Warszawy;
 • oferty instytucji pomocowych świadczących swoje usługi na terenie m.st. Warszawy;
 • bezpieczeństwa podczas zabawy

2. Wzrost pozytywnej samooceny odbiorców działań.
3. Wzrost zaufania do osób oferujących pomoc jak również wzrost liczby osób
korzystającej z różnorakich form pomocy.
4. Zmiany w postrzeganiu własnego potencjału i siebie jako jednostki – znaczenie
przyszłości.
5. Zmniejszenie społecznych skutków podejmowanych zachowań ryzykownych.
6. Zmniejszenie współczynnika ilościowego podejmowanego ryzyka jako
konsekwencja nabytej wiedzy.
7. Zmniejszenie zakażeń STI.
8. Zmniejszenie odsetka młodzieży zachodzącej w ciążę pod wpływem środków
psychoaktywnych.
9. Wzrost wiedzy w zakresie skutków spożycia GHB (pigułka gwałtu).

Program współfinansowany jest ze środków Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów m.st. Warszawy a realizowany jest od początku lutego do końca grudnia 2013 roku.