Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

IMG_1727..

 • Grupa X – zajęcia ratownicze z elementami prezentującymi pracę wybranych służb mundurowych adresowane do dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat,

   

Jest to grupa dla młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Zajęcia ratownicze mają dać młodym ludziom przygotowanie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. U dzieci i młodzieży rozbudzić gotowość niesienia pierwszej pomocy potrzebującym i poszkodowanym, wytworzyć poczucie odpowiedzialności za własne decyzje i czyny oraz wyuczyć empatii. Zajęcia prezentujące specyfikę pracy w wybranych jednostkach publicznych rozwijają w młodych ludziach pasję i zainteresowania służbami mundurowymi (policją, wojskiem, strażą pożarną), stającymi się często w dorosłym życiu profesja zawodową.

Warsztaty maja kształtować w uczestnikach cechy psychofizyczne takie jak odwaga, opanowanie, sprawność fizyczna, umiejętność koncentracji i refleksu oraz postawa obywatelska. Uczestnicy będą edukowani w zakresie wiedzy historycznej i uczeni patriotyzmu.  W grupie ratowniczej realizowany będzie program z zakresu ratownictwa medycznego, specjalistycznego oraz program prezentujący wybrane profesje.

Udział młodzieży w  grupie ratowniczej w sposób bezpośredni wpłynie na rozbudzenie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym, da możliwość oceny wydarzeń zagrażających życiu oraz  sytuacji wymagających od ludzi wspólnego działania.

Grupa cele swoje realizuje poprzez:

 • naukę podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • zajęcia sprawnościowe
 • ćwiczenie sztucznego oddychania i resuscytacji na fantomach.
 • naukę udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, ukąszeń itp.
 • naukę zabezpieczenia miejsca wypadku i zapewnienia własnego bezpieczeństwa.
 • zapoznanie się z wyposażeniem sprzętu medycznego (torby, plecaki ratownicze itp.)
 • spotkania z lekarzami, ratownikami medycznymi, pielęgniarkami pracującymi na oddziałach ratunkowych i w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego.
 • poznanie wyposażenia i przeznaczenia ambulansów sanitarnych karetki wypadkowej (W) oraz karetki reanimacyjnej (R)
 • sposoby powiadamiania i wzywania pomocy
 • zapoznanie się z zakresem działania Straży Pożarnej
 • spotkania ze Strażakami z Straży Pożarnej
 • symulowane akcje ratownicze
 • wykorzystanie technik audiowizualnych podczas spotkań.
 • spotkania z policjantami i wojskowymi

W podgrupie paramilitarnej będą odbywały się:

 • zajęcia sprawnościowe, poprawiające kondycję fizyczną.
 • zajęcia wysokościowe na ściance wspinaczkowej lub wspinalni
 • nauka współpracy i odpowiedzialności za siebie i kolegów z grupy
 • nauka walki wręcz-samoobrona
 • nauka musztry wojskowej
 • podstawy taktyki działań jednostek specjalnych w terenie i w pomieszczeniach
 • sztuka kamuflażu
 • podstawy surwiwalu
 • spotkania z zaproszonymi gośćmi

Zajęcia specjalistyczne z zakresu wspinaczki wysokościowej, zajęć terenowych, surwiwalu, taktyki, symulowane akcje ratownicze itp. odbędą się podczas letniego wypoczynku na obozie młodzieżowym.